Cennik usług RPWiK Tychy S.A.

 

Lp

Wyszczególnienie

Cena usługi
netto w PLN

 1  Uzgodnienie lokalizacji inwestycji budowlanych 60,00
 2Sporządzenie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, wodociągowej + kanalizacyjnej, przyłączy i węzłów wodomierzowych 120,00
3Sporządzenie warunków technicznych zabudowy podlicznika dla opomiarowania bezpowrotnie zużytej wody198,00
4Uzgodnienie branżowe – potwierdzenie przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej65,00
5Uzgodnienie projektu (aneksu do projektu) budowy/przebudowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych (nie dotyczy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych).100,00
6Naniesienie przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podkłady mapowe130,00
7Wydanie duplikatów dokumentów – wg kalkulacji indywidualnej
8Usługi laboratoryjne – wg kalkulacji indywidualnej
9Ekspertyza wodomierza wraz z montażem i demontażem (w dni robocze):
Koszt montażu i demontażu wodomierza132,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 1,82
Ekspertyza wodomierza wraz z montażem i demontażem (w dni wolne):
Koszt montażu i demontażu wodomierza 256,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 3,14
10Monitoring ciśnienia i przepływu wody wraz z analizą – wg kalkulacji indywidualnej
11Diagnostyka sieci wodociągowej lub Trasowanie sieci wodociągowej lub Badanie szczelności sieci wodociągowej (stawka godzinowa, w dni robocze):239,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km2,72
1 minuta postoju *3,97
Diagnostyka sieci wodociągowej lub Trasowanie sieci wodociągowej lub Badanie szczelności sieci wodociągowej (stawka godzinowa, w dni wolne):420,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km4,73
1 minuta postoju *6,99
12Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu (w dni robocze):
Czynności pomiarowe105,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km2,72
1 minuta postoju *2,56
Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu (w dni wolne):
Czynności pomiarowe212,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km4,73
1 minuta postoju *5,05
13Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnej (stawka godzinowa, w dni robocze):279,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km3,39
1 minuta postoju pojazdu *4,66
Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnej (stawka godzinowa, w dni wolne):385,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km5,36
1 minuta postoju pojazdu *6,41
14Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnej dla nowowybudowanych kanałów (stawka za 1 mb, w dni robocze):
do Ø 4004,66
powyżej Ø 4015,70
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km3,39
1 minuta postoju pojazdu *4,66
Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnej dla nowowybudowanych kanałów (stawka za 1 mb, w dni wolne):
do Ø 4006,22
powyżej Ø 4017,46
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km5,36
1 minuta postoju pojazdu *6,41
15Wykonanie kopii płyty DVD28,00
16Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza domowego, bez aktualizacji mapy:
przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej1 000,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej1 500,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej + kanalizacji deszczowej1 650,00
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza domowego z aktualizacją mapy:
przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej1 750,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej2 250,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej + kanalizacji deszczowej2 400,00
17Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej:
do 0,5 hektara700,00
powyżej 0,5 hektara – wg kalkulacji indywidualnej
18Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej):
przyłącza wodociągowego470,00
przyłącza kanalizacji sanitarnej lub deszczowej500,00
przyłącza wodociągowego + przyłącza kanalizacyjnego750,00
przyłącza wodociągowego + przyłącza kanalizacyjnego + przyłącza kanalizacji deszczowej900,00
19Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej) sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej – wg kalkulacji indywidualnej
20Wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości gruntowej:
na dwie części1 600,00
za każdą następną cześć400,00
21Pomiar geodezyjny (powykonawczy) budynku wraz z przyłączami1 500,00
22Plombowanie wodomierza (dotyczy podliczników do poboru wody bezpowrotnie zużytej oraz przypadków zerwania lub uszkodzenia plomb przedsiębiorstwa z winy odbiorcy,) lub Rozplombowanie  wodomierza (dotyczy podliczników dla wody bezpowrotnie zużytej)40,00
23Weryfikacja zgodności zabudowy podlicznika dla bezpowrotnie zużytej wody lub weryfikacja zgodności zabudowy wodomierza przy punkcie czerpalnym, z obowiązującymi warunkami (wymogami) technicznymi88,00
za każdy następny wodomierz przy punkcie czerpalnym17,00
24Odbiór przebudowy węzła wodomierzowego w obiekcie budowlanym – zmiana lokalizacji88,00
25Odbiór węzła wodomierzowego dla zmiany lokalizacji ze studni na obiekt budowlany161,00
26Odcięcie lub przywrócenie dostawy wody poprzez zakręcenie lub odkręcenie zasuwy63,00
27Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji w zbliżeniu kolizji z infrastrukturą przedsiębiorstwa (stawka godzinowa)67,00
28Opłata za gotowość do pełnienia nadzoru branżowego, bez konieczności pobytu na budowie35,00
29Montaż dodatkowego wodomierza (podlicznik)wg kalkulacji indywidualnej opartej na rzeczywistym obmiarze robót i bazie czynników cenotwórczych z okresu realizacji
30Wykonanie węzła wodomierzowego
31Usługa lokalizacji przyłącza poprzez zadymianie:
stawka godzinowa, w dni robocze141,00
stawka godzinowa, w dni wolne259,00
32Dowóz wody (stawka godzinowa, w dni robocze)104,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km2,87
Dowóz wody  (stawka godzinowa, w dni wolne)164,00
Koszt dojazdu i powrotu za 1 km3,54
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
33Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym (stawka godzinowa, w dni robocze)204,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km3,44
1 minuta postoju pojazdu *2,07
Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym (stawka godzinowa, w dni wolne)316,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km4,10
1 minuta postoju pojazdu *4,04
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
34Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym bez recyklingu (stawka godzinowa, w dni robocze)264,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km4,28
1 minuta postoju pojazdu *2,55
Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym bez recyklingu (stawka godzinowa, w dni wolne)383,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km4,93
1 minuta postoju pojazdu *4,51
Do usługi dolicza się koszt pozyskanego osadu wg aktualnego cennika oczyszczalni lub zawartej umowy z oczyszczalnią.
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
35Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym z recyklingiem (stawka godzinowa, w dni robocze)279,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km4,28
1 minuta postoju pojazdu *2,84
Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym z recyklingiem (stawka godzinowa, w dni wolne)395,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km4,93
1 minuta postoju pojazdu *4,83
Do usługi dolicza się koszt pozyskanego osadu wg aktualnego cennika oczyszczalni lub zawartej umowy z oczyszczalnią.
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
35Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji nowowybudowanej samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym (w dni robocze):
Cena usługi – stawka za 1 mb
do Ø 3159,33
powyżej Ø 315 do Ø 50012,44
powyżej Ø 600 do Ø 80016,58
powyżej Ø 800do negocjacji
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km4,28
1 minuta postoju pojazdu *2,84
Zleceniodawca usługi we własnym zakresie zapewnia odbiór ścieków.
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
* postój z winy zleceniodawcy
36Ciśnieniowe czyszczenie funkcjonującej kanalizacji, samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowymwg kalkulacji indywidualnej opartej na rzeczywistym obmiarze robót i bazie czynników cenotwórczych z okresu realizacji
37Opróżnienie osadnika wraz z wywozem ścieków samochodem specjalistycznymwg kalkulacji indywidualnej, zależnej od stopnia złożoności usługi

* postój z winy zleceniodawcy

W zależności od wielkości zleceń, istnieje możliwość negocjacji cen.
Do ceny usługi, dolicza się aktualny podatek od towarów i usług.
Cennik obowiązuje do odwołania, poprzez wprowadzenie nowego cennika.

 

Poniżej pełny cennik w postaci pliku pdf dostępny również w zakładce Pliki do pobrania

Cennik usług RPWiK Tychy S.A.