Gmina Tychy

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
informuje szanownych klientów:

W związku ze zmianą  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180), przedłużony zostaje czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tychy, do dnia 10.06.2018 r.

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)

Na podstawie art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XLII/685/17 Rady Miasta, z dnia 30.11.2017 r., przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Tychy, na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)

 

Na podstawie art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., tekst jednolity z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 139), oraz zgodnie z Uchwałą nr XXVII/466/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24.11.2016 r., od dnia 01.01.2017 r., do dnia 31.12.2017 r., na terenie Gminy Tychy obowiązywać będzie poniżej zamieszczona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych:

Zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia, do cen netto i stawek opłat netto dolicza się aktualny podatek od towarów i usług wprowadzony odrębnymi przepisami.

1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena z VATJednostka miary
Gospodarstwa domoweCena za 1 m³ dostarczonej wody 5,32 5,75 zł / m³
Pozostali odbiorcyCena za 1 m³ dostarczonej wody 5,32 5,75 zł / m³

Wartość opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc, jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) oraz ceny 1 m3 wody.

2. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę:

WyszczególnienieStawka opłaty nettoStawka opłaty z VATJednostka miary
W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  – faktura papierowa9,089,81zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego – e-faktura5,846,31zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – faktura papierowa6,707,24zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – e-faktura3,463,74zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody2,813,03zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:

WyszczególnienieStawka opłaty nettoStawka opłaty z VATJednostka miary
Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa262,35283,34zł/szt.

Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)