Cennik usług RPWiK Tychy S.A.

(obowiązuje od 22.01.2019 r.)

Lp

Wyszczególnienie

Cena usługi
netto w PLN

1 Uzgodnienie lokalizacji inwestycji budowlanych  62,00
2 Sporządzenie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej, przyłączy i węzłów wodomierzowych 122,00
3 Uzgodnienie branżowe – potwierdzenie przebiegu sieci wodociągowej 67,00
4 Uzgodnienie projektu (aneksu do projektu) budowy/przebudowy urządzeń wodociągowych (nie dotyczy nowo budowanych przyłączy wodociągowych). 102,00
5 Naniesienie przebiegu sieci wodociągowej na podkłady mapowe 132,00
6 Wydanie duplikatów dokumentów – wg kalkulacji indywidualnej
7 Usługi laboratoryjne – wg kalkulacji indywidualnej
8 Ekspertyza wodomierza wraz z montażem i demontażem (w dni robocze):
Koszt montażu i demontażu wodomierza 132,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km  1,82
Ekspertyza wodomierza wraz z montażem i demontażem (w dni wolne):
Koszt montażu i demontażu wodomierza wg kalkulacji indywidualnej
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
9 Monitoring ciśnienia i przepływu wody wraz z analizą – wg kalkulacji indywidualnej  
10 Diagnostyka sieci wodociągowej lub Trasowanie sieci wodociągowej lub Badanie szczelności sieci wodociągowej (stawka godzinowa, w dni robocze): 239,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 2,72
1 minuta postoju * 3,97
Diagnostyka sieci wodociągowej lub Trasowanie sieci wodociągowej lub Badanie szczelności sieci wodociągowej (stawka godzinowa, w dni wolne): 420,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 4,73
1 minuta postoju * 6,99
11 Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu (w dni robocze):
Czynności pomiarowe 107,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 2,72
1 minuta postoju * 2,56
Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu (w dni wolne):
  Czynności pomiarowe 214,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 4,73
1 minuta postoju * 5,05
12 Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnej kamerą wpychaną (stawka godzinowa, w dni robocze): 279,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 3,39
1 minuta postoju pojazdu * 4,66
Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnej kamerą wpychaną (stawka godzinowa, w dni wolne): wg kalkulacji
indywidualnej
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
1 minuta postoju pojazdu *
13 Usługa teleinspekcji sieci wodociągowej kamerą wpychaną (stawka za 1 mb, w dni robocze):
do Ø 400 4,66
powyżej Ø 401 5,70
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 3,39
1 minuta postoju pojazdu * 4,66
Usługa teleinspekcji sieci wodociągowej kamerą wpychaną (stawka za 1 mb, w dni wolne):
do Ø 400 wg kalkulacji
indywidualnej
powyżej Ø 401
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
1 minuta postoju pojazdu *
14 Wykonanie kopii płyty DVD 28,00
15 Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza domowego, bez aktualizacji mapy:
przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej 1 000,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej 1 500,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej + kanalizacji deszczowej 1 650,00
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza domowego z aktualizacją mapy:
przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej 1 750,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej 2 250,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej + kanalizacji deszczowej 2 400,00
16 Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej:
do 0,5 hektara 700,00
powyżej 0,5 hektara – wg kalkulacji indywidualnej
17 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej):
przyłącza wodociągowego 470,00
przyłącza kanalizacji sanitarnej lub deszczowej 500,00
przyłącza wodociągowego + przyłącza kanalizacyjnego 750,00
przyłącza wodociągowego + przyłącza kanalizacyjnego + przyłącza kanalizacji deszczowej 900,00
18 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej) sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej – wg kalkulacji indywidualnej
19 Wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości gruntowej:
na dwie części 1 600,00
za każdą następną cześć 400,00
20 Pomiar geodezyjny (powykonawczy) budynku wraz z przyłączami 1 500,00
21 Plombowanie wodomierza (dotyczy przypadków zerwania lub uszkodzenia plomb przedsiębiorstwa z winy odbiorcy,) lub Rozplombowanie  wodomierza 40,00
22 Weryfikacja zgodności zabudowy wodomierza przy punkcie czerpalnym, z obowiązującymi warunkami (wymogami) technicznymi wg kalkulacji indywidualnej
za każdy następny wodomierz przy punkcie czerpalnym
23 Odbiór przebudowy węzła wodomierzowego w obiekcie budowlanym – zmiana lokalizacji wg kalkulacji indywidualnej
24 Zmiana lokalizacji węzła wodomierzowego (dotyczy wniosku odbiorcy) koszt usługi wyceniany indywidualnie, wg kosztorysu powykonawczego
25 Odcięcie lub przywrócenie dostawy wody poprzez zakręcenie lub odkręcenie zasuwy 63,00
26 Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji w zbliżeniu kolizji z infrastrukturą przedsiębiorstwa (stawka godzinowa) 67,00
27 Pełnienie gotowości do sprawowania nadzoru branżowego 35,00
28 Montaż dodatkowego wodomierza (podlicznik) wg kalkulacji indywidualnej opartej na rzeczywistym obmiarze robót i bazie czynników cenotwórczych z okresu realizacji
29 Wykonanie węzła wodomierzowego (poza działalnością taryfową)
30 Usługa lokalizacji przyłącza poprzez zadymianie:
stawka godzinowa, w dni robocze wg kalkulacji indywidualnej
stawka godzinowa, w dni wolne
31 Dowóz wody (stawka godzinowa, w dni robocze) 104,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 2,87
Dowóz wody  (stawka godzinowa, w dni wolne) 164,00
Koszt dojazdu i powrotu za 1 km 3,54
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
32 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym (stawka godzinowa, w dni robocze) 204,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 3,44
1 minuta postoju pojazdu * 2,07
Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym (stawka godzinowa, w dni wolne) wg kalkulacji
indywidualnej
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
1 minuta postoju pojazdu *
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
33 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym bez recyklingu (stawka godzinowa, w dni robocze) 264,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 4,28
1 minuta postoju pojazdu * 2,55
Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym bez recyklingu (stawka godzinowa, w dni wolne) wg kalkulacji
indywidualnej
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
1 minuta postoju pojazdu *
Do usługi dolicza się koszt pozyskanego osadu wg aktualnego cennika oczyszczalni lub zawartej umowy z oczyszczalnią.
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
34 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym z recyklingiem (stawka godzinowa, w dni robocze) 279,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 4,28
1 minuta postoju pojazdu * 2,84
Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym z recyklingiem (stawka godzinowa, w dni wolne) wg kalkulacji
indywidualnej
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
1 minuta postoju pojazdu *
Do usługi dolicza się koszt pozyskanego osadu wg aktualnego cennika oczyszczalni lub zawartej umowy z oczyszczalnią.
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
35 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji nowowybudowanej samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym (w dni robocze):
Cena usługi – stawka za 1 mb
do Ø 315 9,33
powyżej Ø 315 do Ø 500 12,44
powyżej Ø 600 do Ø 800 16,58
powyżej Ø 800 do negocjacji
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 4,28
1 minuta postoju pojazdu * 2,84
Zleceniodawca usługi we własnym zakresie zapewnia odbiór ścieków.
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
36 Opróżnianie osadnika wraz z wywozem ścieków samochodem specjalistycznym wg kalkulacji indywidualnej,
zależnej od stopnia złożoności usługi
       

* postój z winy zleceniodawcy

W zależności od wielkości zleceń, istnieje możliwość negocjacji cen.
Do ceny usługi, dolicza się aktualny podatek od towarów i usług.
Cennik obowiązuje do odwołania, poprzez wprowadzenie nowego cennika.

Poniżej pełny cennik w postaci pliku pdf  dostępny również w zakładce Pliki do pobrania

Cennik usług RPWiK Tychy S.A. (obowiązuje od 22.01.2019 r.).pdf