Gmina Brzeszcze

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
informuje szanownych klientów:

W związku ze zmianą  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180), przedłużony zostaje czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Brzeszcze, do dnia 10.06.2018 r.

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)

Na podstawie art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XLIII/340/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach, z dnia 30.11.2017 r., przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Brzeszcze, na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)

Na podstawie art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., tekst jednolity z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 139), od dnia 01.01.2017 r., do dnia 31.12.2017 r., na terenie Gminy Brzeszcze obowiązywać będzie poniżej zamieszczona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych:

 

Zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia, do cen netto i stawek opłat netto dolicza się aktualny podatek od towarów i usług wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

  1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody :

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
1 Gospodarstwa domowe Cena za 1 m³ dostarczonej wody 7,79 8,41 zł / m³
2 Pozostali odbiorcy Cena za 1 m³ dostarczonej wody 7,79 8,41 zł / m³

 

Wartość opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc, jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia       2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) oraz ceny 1 m3 wody.

 

  1. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę :

 

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
1 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  – faktura papierowa 9,08 9,81 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
2 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego – e-faktura 5,84 6,31
3 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – faktura papierowa 6,70 7,24
4 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – e-faktura 3,46 3,74
5 W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,81 3,03

 

  1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług :

 

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
1 Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 262,35 283,34 zł/szt.

Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)