Deklaracja dostępności

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP / OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/2012 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zlokalizowanej pod adresem: https://rpwik.tychy.pl

 

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ

            2018-03-23

 

DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ/DUŻEJ AKTUALIZACJI

            2024-02-20

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI  

Strona internetowa jest częściowo zgodna w kontekście ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie internetowej wykonane są w wersji cyfrowej,
 • strona nie posiada wersji w języku migowym ze względu na opracowanie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików została opracowana i opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy umieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych. Powodem jest fakt opracowania i opublikowania filmów przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI 

Deklarację sporządzono w dniu 2024-02-20 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, w oparciu o dostępne na rynku narzędzia, które zostały wymienione poniżej:

 • Test WAVE – web accessibility evaluation tool (https://wave.webaim.org)
 • Test European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu)
  Wynik dla strony: https://rpwik.tychy.pl wyniósł na dzień 2024-02-22: 98,68/100

 

 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony oraz w sprawach związanych z wnioskami o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie lub żądania zapewnienia dostępności, prosimy o kontakt wykorzystując podane poniżej sposoby:

 • Osobiście: Biuro Obsługi Klienta, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
 • Telefonicznie: Rafał Dziewiątka, 32 3257-046
 • Elektronicznie: media@rpwik.tychy.pl

 

SKRÓTY KLAWISZOWE

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiszowe dostępne w danej przeglądarce klienta oraz systemie operacyjnym. Poniżej podano wykaz podstawowych skrótów:

 • TAB – przejście do kolejnego element strony
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu strony
 • HOME – przejście na początek strony
 • END – przejście na koniec strony
 • PGDN – przewijanie w dół strony internetowej
 • PGUP – przewijanie w górę strony internetowej
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

 

DOSTEPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Lokalizacja: 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do Biura Obsługi Klienta (BOK) pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Wszystkie sprawy klienci załatwiają za pośrednictwem BOK. Wejście na teren Przedsiębiorstwa prowadzi przez portiernię, w której prowadzona jest kontrola osób udających się do BOK. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach.
Do wejścia do BOK prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Do BOK wchodzi się przez szerokie automatycznie otwierane drzwi przesuwne. W BOK zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

BOK znajduje się na parterze. Do pozostałych pomieszczeń RPWiK Tychy S.A. klient zewnętrzny nie ma dostępu.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do wejścia do BOK prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Biura Obsługi Klienta znajduje się parking dla klientów z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2024 Poz. 44 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;

 

2. Lokalizacja: 43-150 Bieruń, ul. Pszenna 20

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do Biura Obsługi Klienta (BOK) pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Wszystkie sprawy klienci załatwiają za pośrednictwem BOK. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

BOK znajduje się na parterze.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Biura Obsługi Klienta znajduje się parking.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2024 Poz. 44 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;

 

3. Lokalizacja: 43-170 Łaziska Górne, ul. Łazy 5c

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do Biura Obsługi Klienta (BOK) pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Wszystkie sprawy klienci załatwiają za pośrednictwem BOK. Wejście na teren Przedsiębiorstwa prowadzi przez portiernię. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. W budynku zlokalizowana jest toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

BOK znajduje się na parterze.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Biura Obsługi Klienta znajduje się parking i wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2024 Poz. 44 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy;

 

4. Lokalizacja: 32-626 Brzeszcze – Jawiszowice, ul. Wodna 39

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do Biura Obsługi Klienta (BOK) pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Wszystkie sprawy klienci załatwiają za pośrednictwem BOK. Wejście do budynku  prowadzi przez portiernię. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

BOK znajduje się na parterze.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed bramą zakładu znajduje się parking.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2024 Poz. 44 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, warunkiem wejścia na teren budynku spółki z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

W przypadku konieczności umówienia się na rozmowę w obecności tłumacza języka migowego, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 3257-046 lub przeslanie tego typu prośby na adres e-mail: media@rpwik.tychy.pl

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWIADOMIENIA O BRAKU DOSTEPNOŚCI CYFROWEJ – POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

LINK DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna dokłada wszelkich możliwych starań, aby na bieżąco usuwać potencjalne i stwierdzone bariery związane z dostępnością zarówno cyfrową, jak i architektoniczną.

Poniżej deklaracja dostępności w postaci pliku pdf:

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń