Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna  z siedzibą w Tychach ogłasza ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż:

I. Działki nr 745/76 o powierzchni całkowitej 640 m2, położonej w Brzeszczach, przy
ul. Wodnej, zapisanej w księdze wieczystej KR1E/00042191/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu.

II. Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem stałym. Teren jest uzbrojony: woda Ø 400 i energia elektryczna NN i ŚN ( Dział III księgi wieczystej – służebność przesyłu). W chwili obecnej działka nie ma połączenia z drogą publiczną.

III.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Jawiszowice, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXI/239/08, z dnia 30.09.2008 r., obowiązującym od dnia 01.01.2009 r. nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży  położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem:

  • J 44UN – usługi nieuciążliwe lub funkcje usługowe nieuciążliwe. Należy przez to rozumieć takie funkcje usługowe, których oddziaływanie na środowisko, o poziomie przekraczającym określone przepisami odrębnymi poziomy dopuszczalne, nie wykracza poza granice terenu, do którego inwestor przedsięwzięcia ma tytuł prawny.
  • 2.1.4. UN – funkcją dominującą na obszarach UN są usługi, których oddziaływanie
    o poziomie przekraczającym poziomy dopuszczalne, nie wykracza poza granice terenu, do którego inwestor przedsięwzięcia ma tytuł prawny. 

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 18.01.2018 r.

IV. Całkowita cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 27.750,00 zł + VAT.

V. Miejsce i termin przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie RPWiK Tychy S.A., 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4,
w dniu  21.05.2018 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej (I piętro, budynek dyrekcji).

VI. Wyżej opisana nieruchomość przeznaczona do sprzedaży została przedstawiona na mapie, będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

VII. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

VIII. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. Wadium w wysokości 1.000,00 zł netto należy przelać na konto Bank Millennium S.A.  96 1160 2202 0000 0001 9400 3150. Przelewając wadium należy wpisać, jako tytuł przelewu: „Przetarg, Brzeszcze, ul. Wodna, WADIUM”. Wadium powinno wpłynąć na konto bankowe Spółki najpóźniej w dniu  07.05.2018 r.

2. Wymagana dokumentacja.

2.1.Zgłoszenia do udziału w przetargu (według załącznika nr 2 do Regulaminu przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna zamieszczonego na stronie internetowej Spółki);

2.2. Oświadczenia, iż podmiot zainteresowany udziałem w przetargu akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości oraz zapoznał się z obowiązującym w Spółce Regulaminem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność RPWiK Tychy S.A. oraz informacjami o nieruchomości podanymi na stronie internetowej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna i akceptuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 3 Regulaminu przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność  Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna),

2.3. Do zgłoszenia udziału w przetargu należy dołączyć:

1) potwierdzenie wniesienia wadium w wymaganej formie i terminie;

2) pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej, występującej w przetargu jako oferent;

3) aktualny (wydany w okresie do 3 m-cy przed datą złożenia oferty) odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne (wydane w okresie do 3 m-cy przed datą złożenia oferty) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy podmiotów gospodarczych);

4) aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione w okresie do 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów gospodarczych);

5) aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione w okresie do 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów gospodarczych);

2.4. W przypadku chęci nabycia nieruchomości do majątku wspólnego warunkiem uczestnictwa  jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadać zgodę drugiego małżonka do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości w formie aktu notarialnego.

2.5. Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego, winny jest do złożenia stosownego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.

2.6. Dokumenty, które są warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu należy złożyć w siedzibie Spółki, w sekretariacie do dnia 14.05.2018 r.  do godz. 15.00.

IX. Dodatkowe informacje.

  1. Udział w przetargu polega na ustnym składaniu przez poszczególnych oferentów ofert cenowych, przy czym wysokość poszczególnych  postąpień wynosi 370, 00 zł netto.
  2. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny unieważnienia przetargu oraz prawo zakończenia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
  3. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie RPWiK Tychy S.A., 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4, Dział Obsługi Korporacyjnej przedsiębiorstwa (pok. nr 16, I piętro, budynek dyrekcji), Tel. 32/ 325 70 22, 32/ 325 70 46.
  4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogłoszeniu stosuje się zapisy Regulaminu przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, udostępnionym na stronie internetowej Spółki.

 

Regulamin zatw bez załączników

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Powrót