Dostawa rur z polietylenu.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy

tel./fax +48 32 325-70-00 / 325-70-05

www.rpwik.tychy.pl e-mail: dzp@rpwik.tychy.pl

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

        prowadzony zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.,

Przedmiot zamówienia: Dostawa rur z polietylenu.

CPV 44162000-3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, do wysokości wskazanej w kolumnie nr 10 tabeli w formularzu ofertowym dla każdego z zadań, przy zachowaniu podanych w ofercie przez Wykonawcę cen jednostkowych.

Kryteria oceny oferty:

Cena:  100%

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Informacja o zamówieniu jest zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Specyfikacje można również odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, w godzinach 7:00-15:00, adres internetowy: dzp@rpwik.tychy.pl.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Anita Sornek, Aleksandra Machulec – nr telefonu: +48 32/325-70-76, e-mail: dzp@rpwik.tychy.pl, w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00.

Oferty należy składać do dnia: 30.07.2018 r. do godz. 9:00, w siedzibie Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna ul. Sadowa 4,
43-100 Tychy, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – budynek magazynu głównego – I piętro.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 30.07.2018 r. o godz. 9:10, w siedzibie Zamawiającego:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, ul. Sadowa 4,
43-100 Tychy, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – budynek magazynu głównego – I piętro.

Wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie wyszczególnione są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz formularzu ofertowym. Dokumenty te są załącznikami do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.rpwik.tychy.pl

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

 

Powrót