RODO

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

RODO

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

RPWiK Tychy S.A. podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator Danych Osobowych zapewnia jego klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się z Przedsiębiorstwem, poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy stosowne procedury
i wprowadziliśmy szereg istotnych uregulowań. Przeszkoliliśmy pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Jednocześnie podkreślamy, że w stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia.

Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane na podstawie ustawy
o ochronie danych osobowych, nie tracą ważności. Dodatkowo, rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, aby nasi Odbiorcy dysponowali kompletem informacji dotyczących zakresu oraz zasad przetwarzania danych osobowych,
przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: odo@rpwik.tychy.pl


W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO – Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), RPWiK Tychy S.A. informuje, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000219629, NIP: 6460010322, numer REGON: 270544647, tel.: 32 325 70 01, e-mail: sekretariat@rpwik.tychy.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w RPWiK Tychy S.A. możliwy jest pod numerem tel. 32 325 70 01 lub adresem e-mail: odo@rpwik.tychy.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych, bądź zleconych, określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 4. Przetwarzanie danych osobowych może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Przedsiębiorstwo jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane (dalej Właściciela), przed zawarciem ww. umowy.
 5. Możliwe są przypadki, kiedy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie, wykraczających poza obszar dotychczasowych umów.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformacyjnych, w których są przetwarzane dane osobowe, na podstawie umów powierzenia danych osobowych, zapewniających bezpieczeństwo i pełne stosowanie wymagań wynikających z RODO.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym dla spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.
 8. Właściciel, którego dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czy też przenoszenia danych. W przypadku uznania przez Właściciela danych osobowych, że przetwarzanie jego danych narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Właściciela danych zgody, przysługuje mu prawo do cofnięcia tej zgody, w dowolnym momencie.
 10. Podanie danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym lub warunkowym zawarcia umowy, do którego podania Właściciel danych będzie zobowiązany. W przypadku, gdy zaistnieje obowiązek ustawowy, a Właściciel nie poda swoich danych, tym samym RPWiK Tychy S.A. nie będzie mogło zrealizować zadania ustawowego, może to skutkować konsekwencjami dla Właściciela, przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a Właściciel nie poda swoich danych, RPWiK Tychy S.A. nie będzie mogło zawrzeć lub wykonać takiej umowy.
 11. Udostępnione dane osobowe, z uwagi na dzisiejszy profil działalności RPWiK Tychy S.A., nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wykaz dokumentów

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń